2018 Executive Board

2018 Advisory Board

Past Members

Sagar Patel| Neil Doshi | Vrati Doshi | Manpreet Lakhan | Riki Singh | Anip Patel | Jessica Patel | Sheetal Laad | Akshay Mayanil | Jay Ramachandran

Vivek Patel | Alekya Eyunni | Gita Parekh | Ammar Kalimullah | Elora Basu | Keval Shah | Navya Kumar | Ananth Balakrishnan | Sejal Patel

Parth Narielwala | Rohan Bhagwat | Reema Rao | Mariam Jafri | Ankit Modi | Divya Toshniwal | Robbie Forest | Vrajesh Parikh | Neal Sarraf | Vignesh Rao |

Tushar Gadagkar | Ananya Mukkavilli | Chandni Patel | Harpreet Lakhan | Rina Soni | Jasmine Zahid | Binti Patel | Ujwal Bharath | Brendan Hastings